INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Oficiální název: Obec Malé Svatoňovice
Důvod a způsob založení: Obec Malé Svatoňovice jako územně samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právnických vztazích svým jménem a nese odpovědnosti, které vyplývají z těchto vztahů. Je právnickou osobou s platnou právní subjektivitou.
Organizační struktura: popis úřadu
Kontaktní spojení: adresa úřadu Obecní úřad Malé Svatoňovice Nádražní 105
542 34 Malé Svatoňovice
telefony 499 886 341
tel. starosta 724 149 599
tel. místostarosta 603 558 500
e-mail obec@malesvatonovice.cz
matrika@malesvatonovice.cz
ucetni@malesvatonovice.cz
starosta@malesvatonovice.cz
podatelna@malesvatonovice.cz
internetové stránky www.malesvatonovice.cz
ISDS: zcfbcuz
Bankovní spojení: Česká spořitelna Úpice, č.ú. 2906215349/0800
IČ - Identifikační číslo: 00278114
DIČ - Daňové identifikační číslo: obec není plátcem DPH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Lenka Procházková, e-mail: prochazkova@kjh.cz,
tel.: +420 730 164 404
Rozpočet: rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu: rok 2020 - 2022
Žádost o informace: žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. je možno zasílat:
písemně Obecní úřad Malé Svatoňovice
Nádražní 105
542 34 Malé Svatoňovice
osobně Obecní úřad Malé Svatoňovice
v úředních hodinách
Po, St: 8.00 – 17.00 hod.
telefonicky 499 886 341
e-mailem


dat.schránkou
obec@malesvatonovice.cz
podatelna@malesvatonovice.cz

zcfbcuz
Příjem žádostí a dalších podání: Obecní úřad Malé Svatoňovice
Nádražní 105
542 34 Malé Svatoňovice
případně využijte Elektronickou podatelnu
Opravné
prostředky:
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák.č. 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Formuláře: Žádost o dar obce
Dotazník k uzavření manželství
Žádost o povolení ke kácení dřevin
Návrh na pořízení změny ÚP Malé Svatoňovice
Žádost o byt
Žádost o souhlas k pohřbení do země
Žádost o souhlas k uložení urny
Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Odhlášení psa z evidence
Návody na řešení životních situací: Zájemce o tyto informace odkazujeme na Portál veřejné správy, ve kterém se nachází rozsáhlá sekce Životní situace s návody pro občany i podnikatele.
Dále můžete své různé životní situace řešit přímo:
- projednáním na obecním úřadě
- na stránkách Obecního úřadu v Malých Svatoňovicích
Nejdůležitější předpisy: Přehled nejdůležitějších předpisů (v platném znění), dle nichž obec a její orgány jednají: • úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
• Listina zákl. práv a svobod jejíž znění je vyhlášeno pod č. 2/1993 Sb.
• zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• nař. vlády ČR č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy a obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
• zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení)
• zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
• zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
• zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
• zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
• zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
• zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
• zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
• zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
• zák. č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech
• zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
• zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
• zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
• zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
• zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
• zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
• vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
• zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
• zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
• zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
• zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
• zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
• zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
• zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
• zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
• zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
• zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
• zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
• zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
• zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
• zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
• zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
• zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
• nař. vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
• zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
• zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
• zák. č. 159/2006 Sb., o střetů zájmů
• zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Sazebník úhrad
za poskytování informací:
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném příslupu k informacím
Výroční zprávy podle zákona č.
106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Seznam organizací: Organizace zřízené obcí Malé Svatoňovice nebo jakkoli pravidelně navázáné na rozpočet obce:
- Bytová správa Malé Svatoňovice
- Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice
- Základní škola Malé Svatoňovice
- Mateřská škola Malé Svatoňovice
- Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice
- Místní knihovna Malé Svatoňovice
Další informace je možno najít na těchto internetových stránkách
http://www.centralni-adresa.cz – Centrální adresa státní správy
http://www.kr-kralovehradecky.cz – Královéhradecký kraj
http://www.mvcr.cz/sbirka - Sbírka zákonů a mezinárodních smluv