INFORMACE PRO OBČANY

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb, o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve  znění pozdějších přepisů, dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Oficiální název: Obec Malé Svatoňovice
Důvod a způsob založení: Obec Malé Svatoňovice jako územně samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právnických vztazích svým jménem a nese odpovědnosti, které vyplývají z těchto vztahů. Je právnickou osobou s platnou právní subjektivitou.
Organizační struktura: popis úřadu
Kontaktní spojení: adresa úřadu Obecní úřad Malé Svatoňovice Nádražní 105
542 34 Malé Svatoňovice
telefony 499 886 341
tel. starosta 724 149 599
tel. místostarosta 603 558 500
e-mail obec@malesvatonovice.cz
matrika@malesvatonovice.cz
ucetni@malesvatonovice.cz
starosta@malesvatonovice.cz
podatelna@malesvatonovice.cz
internetové stránky www.malesvatonovice.cz
ISDS: zcfbcuz
Bankovní spojení: Česká spořitelna Úpice, č.ú. 2906215349/0800
IČ - Identifikační číslo: 00278114
DIČ - Daňové identifikační číslo: obec je plátcem DPH
CZ00278114
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Kateřina Valdová, e-mail: valdova@kjh.cz,
tel.: +420 730 164 404
Rozpočet: rok 2023
rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu: rok 2024 - 2026
Žádost o informace: žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. je možno zasílat:
písemně Obecní úřad Malé Svatoňovice
Nádražní 105
542 34 Malé Svatoňovice
osobně Obecní úřad Malé Svatoňovice
v úředních hodinách
Po, St: 8.00 – 17.00 hod.
telefonicky 499 886 341
e-mailem


dat.schránkou
obec@malesvatonovice.cz
podatelna@malesvatonovice.cz

zcfbcuz
Příjem žádostí a dalších podání: Obecní úřad Malé Svatoňovice
Nádražní 105
542 34 Malé Svatoňovice
případně využijte Elektronickou podatelnu
Opravné
prostředky:
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák.č. 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Formuláře: Žádost o dar obce
Žádost o povolení ke kácení dřevin
Návrh na pořízení změny ÚP Malé Svatoňovice
Žádost o byt
Žádost o souhlas k pohřbení do země
Žádost o souhlas k uložení urny
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Odhlášení psa z evidence
Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání vyměřených poplatků e-mailem
Návody na řešení životních situací: Zájemce o tyto informace odkazujeme na Portál veřejné správy, ve kterém se nachází rozsáhlá sekce Životní situace s návody pro občany i podnikatele.
Dále můžete své různé životní situace řešit přímo:
- projednáním na obecním úřadě
- na stránkách Obecního úřadu v Malých Svatoňovicích
Nejdůležitější předpisy: Přehled nejdůležitějších předpisů (v platném znění), dle nichž obec a její orgány jednají: • úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
• Listina zákl. práv a svobod jejíž znění je vyhlášeno pod č. 2/1993 Sb.
• zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• nař. vlády ČR č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy a obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
• zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení)
• zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
• zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
• zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
• zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
• zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
• zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
• zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
• zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
• zák. č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech
• zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
• zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
• zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
• zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
• zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
• zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
• vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
• zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
• zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
• zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
• zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
• zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
• zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
• zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
• zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
• zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
• zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
• zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
• zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
• zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
• zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
• zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
• zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
• zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
• nař. vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
• zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
• zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
• zák. č. 159/2006 Sb., o střetů zájmů
• zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Sazebník úhrad
za poskytování informací:
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném příslupu k informacím
Výroční zprávy podle zákona č.
106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2023
Seznam organizací: Organizace zřízené obcí Malé Svatoňovice nebo jakkoli pravidelně navázáné na rozpočet obce:
- Bytová správa Malé Svatoňovice
- Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice
- Základní škola Malé Svatoňovice
- Mateřská škola Malé Svatoňovice
- Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice
- Místní knihovna Malé Svatoňovice
Další informace je možno najít na těchto internetových stránkách
http://www.centralni-adresa.cz – Centrální adresa státní správy
http://www.kr-kralovehradecky.cz – Královéhradecký kraj
http://www.mvcr.cz/sbirka - Sbírka zákonů a mezinárodních smluv