OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

KHK - oprava MK Petrovice - V rokli

V průběhu června roku 2020 se podařilo dokončit rekonstrukci místní komunikace v Petrovicích - „V rokli“. Jednalo se o celkovou rekonstrukci komunikace, kde byl v celé délce položen asfaltový (živičný) povrch. Celková částka za stavební práce činila 2.543.756 Kč vč. DPH.  Na opravu této komunikace poskytl Královéhradecký kraj dotaci ve výši 510.000 Kč v rámci dotačního programu pro obnovu venkova.

Anotace projektu:

Realizací projektu dojde k rekonstrukci místní obslužné komunikace (č. 43c), která propojuje obytnou zástavbu obce se silnicí III/3014 v obci Malé Svatoňovice - místní část Petrovice o celkové délce 479,54 m, přičemž plošný rozsah opravy zahrnuje 673 m2. Rekonstrukce spočívá v odstranění poškozeného asfaltového krytu stávající vozovky a v provedení nové konstrukce komunikace s živičným krytem. Součástí rekonstrukce je dále úprava odvodnění vozovky - doplnění nových uličních vpustí a úprava trubního propustku.