MŠ MALÉ SVATOŇOVICE

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Informace pro rodiče

 INFORMACE PRO RODIČE

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PO NĚKOLIKADENNÍ ABSENCI DÍTĚTE

Vzhledem k hygienickým opatřením žádáme rodiče, jejichž dítě nenavštěvovalo MŠ několik po sobě jdoucích dní, aby vždy znovu doložili čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz.www.stránky MŠ). 

Děkujeme.

REKONSTRUKCE BUDOVY MŠ

Od 29.6.2020 až do odvolání bude probíhat celková rekonstrukce budovy MŠ. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti MŠ!

Děkujeme

 

 

DĚTI PŘIJATÉ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Informujeme rodiče nově přijatých dětí, že všechny děti mají nárok na adaptační program, který je potřeba domluvit s paní učitelkou. Zároveň prosíme rodiče, kteří vědí, že jejich dítě nenastoupí hned od září 2020 a bylo přijato, aby toto nahlásili do konce srpna v MŠ.

Děkujeme.

ZÁPIS DO MŠ 2020/2021

V příloze naleznete soupis dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2020/2021

COVID - 19 - PLAKÁT

V odkazu naleznete doplňující informace ke znovuotevření MŠ

PLÁNOVANÉ AKCE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Vzhledem k aktuální situaci se všechny plánované akce MŠ do konce školního roku ruší (v případě změn Vás budeme informovat).

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Rozloučení s předškoláky proběhne v tomto školním roce pouze v budově MŠ - termín 25.6.2020 v dopoledních hodinách - bez přítomnosti rodičů.

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 25.5.2020

Mateřská škola bude znovu otevřená od pondělí 25.5.2020. Její provoz po znovuotevření se bude řídit nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

V prostorách mateřské školy

Po příchodu do MŠ si dítě přebere školnice, rodič nahlásí, kdy má být dítě připraveno odpoledne k odchodu domů.

Rodič předá při příchodu do MŠ vyplněné čestné prohlášení - viz. příloha č.1

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do školky přijat.

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady.

Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.

Časté větrání a úklid všech prostor mateřské školyje zásadním preventivním faktorem.

 

Po obnovení provozu mateřské školy budeme dodržovat Manuál k otevření mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020, včetně zvýšených hygienických opatření.

Podrobnější informace o provozu mateřských škol v Manuálu Ministerstva školství -viz.příloha č.2

 Příloha č.1 - Čestné prohlášení

Příloha č.2 - Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

 

DOVOLENÁ V MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Mateřská škola bude o letních prázdninách uzavřena v období  13.7.2020 – 14.8.2020.

ZÁPIS DO MŠ 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci rozhodlo MŠMT, že v letošním roce proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. To znamená, že je potřeba zaslat vyplněnou
žádost o přijetí k předškolnímu vzděláván.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Součástí přihlášky budečestné prohlášení k očkování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud nemáte možnost tisku, můžete si po dohodě na tel. čísle 603 982 427 formuláře vyzvednout v ředitelně MŠ.

Vyplněnou žádost můžete doručit jedním z následujících způsobů:

1. do datové schránky školy (tktkuju),
2. e-mailem (na materskaskola.ms@tiscali.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou, nebo do schránky na mateřské škole
4. osobní podání do ředitelny MŠ – po telefonické domluvě: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem budeme řešit tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Vyplněnou žádost je potřeba doručit v termínu od 2. 5 .2020 do 16. 5. 2020.

 

Přílohy:

 Žádost o přijetí dítěte

Čestné prohlášení k očkování dítěte ( v případě že nenavštívíte dět. lékaře)

Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy

Plná moc k zastupování

Informace pro zákonné zástupce - předškolní vzdělávání

 

ROZHODNUTÍ STAROSTY OBCE!

Od pondělí 23. března 2020 bude až do odvolání, tedy nejméně po dobu 14 dnů, uzavřena Mateřská škola Malé Svatoňovice.

Toto opatření činíme v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem. Jsme si vědomi problémů, které některým lidem přinese, avšak zdraví občanů musí být vždy na prvním místě. V současné době dochází do školky pouze pět dětí a tak pěvně věříme, že nebude uzavření zásadním problémem. O dalších změnách budeme informovat.

Rodiče v tomto případě mají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení. Potvrzení vydává ředitelka školy.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10ti let bude možné vyzvednout v týdnu 23.3. - 27.3.2020 v budově MŠ mezi 9 - 10h (zvoňte).

Děkujeme.

ŠKOLNÉ NA MĚSÍC DUBEN SE NEPLATÍ.

Další měsíce podle aktuálního stavu dle nařízení starosty obce.

Přeplatek stravného za měsíc duben, kdy byla školka uzavřena, bude převeden na další měsíc po jejím otevření.

Pro plátce v hotovosti bude určen termín srovnání přeplatku a nedoplatku stravného, a to nejdéle do 15.6.2020 .

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MŠ

  

HRNEČEK PRO DĚTI

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

 

Prosíme rodiče, aby děti odhlašovali pouze na pevnou linku. Děkujeme.

Obědy je možné platit hotově, ale i bezhotovostní platbou. Bližší informace u paní Jelínkové. K 15.dni v měsíci je z Vašeho účtu strháváno inkaso. 

Děti, které jsou přijaté, ale do školky ještě nechodí, platí za každý měsíc udržovací poplatek 75,- Kč.

Prosíme rodiče o donesení a předání: 2 balení papírových kapesníků, 2 toaletní papíry, polštářek a hrníček. Děkujeme.

Prosíme rodiče, aby dětem podepisovali oblečení. Často dochází k záměně a některé děti si své oblečení nepoznají. Děkujeme za pochopení.